offline website builder downloadاهمیت اکسیژن بیمارستانی

گاز اکسیژن یکی از امکانات حیاتی و بنیادین هر بیمارستان جهت حفظ جان بیماران و کمک به روند ‏بهبود آن ها می باشد به طوریکه حتی کوچک ترین بیمارستان با کمترین امکانات بی نیاز از این گاز ‏حیاتی نمی باشد. روش های متفاوتی برای تامین اکسیژن بخش های بیمارستان وجود دارد اما نکته ای که ‏در تمامی این روش ها باید به آن توجه ویژه شود نظارت دقیق بر دو پارامتر اساسی خلوص و فشار ‏اکسیژن می باشد؛ بدین صورت که خارج شدن هر یک از این دو پارامتر از مقادیر استاندارد ‏ می تواند به قیمت از دست رفتن ‏جان بیماران بستری تمام شود.‏
علیرغم اهمیت ذکر شده در مانیتورینگ پارامترهای خلوص و فشار اکسیژن، روش های نظارتی فعلی ‏فاقد سرعت عمل لازم در اطلاع رسانی به اپراتور ناظر گازهای طبی جهت رفع مشکل در زمان طلایی ‏می باشد ضمن اینکه پس از اطلاع ناظر گازهای طبی، وی به صورت دستی به رفع مشکل پرداخته که ‏پروسه ای زمان بر و بعضاً فاقد دقت لازم است.‏
شایان ذکر است که در برهه کنونی که مراکز درمانی در حال خدمت رسانی به بیماران تنفسی می ‏باشند با توجه به حجم مصرفی چند برابری اکسیژن توسط این بیماران در مقایسه با بیماران دیگر، احتمال ‏افت فشار و خلوص اکسیژن بسیار بیشتر از شرایط عادی می باشد و لذا نیاز به نظارت دقیق و واکنش و ‏صدور فرمان اصلاحی به موقع اهمیت بیشتری پیدا می کند.‏
خلأ دیگری که در سیستم های اکسیژن رسانی وجود دارد عدم ثبت مکانیزه پارامترهای فشار و خلوص ‏اکسیژن می باشد که امکان نظارت دقیق بخش مدیریتی بیمارستان بر عملکرد واحد گازهای طبی را دچار ‏مشکل نموده است.‏ 

Address

Khorasan Science and Technology Park (KSTP)
Mashhad - Iran

Contacts

Email: Andisherastak@gmail.com
Phone: +98 - 51 - 36023769  
Mobile: +98 - 9210854649